Statut / Статут (ćir/ћир)

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр.51/09, 99/2011, 44/2018 и др закон ), на оснивачкој  скупштини Коморе одржаној дана 08.02.2019.у Београду, усвојен је

СТАТУТ

КОМОРЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ СРБИЈЕ

Област остваривања циљева

Члан 1.

„Комора јавних набавки Србије“ (у даљем тексту: Комора) је стално, слободно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области јавних набавки, едукације – посебно у и сарадњи са установама образовања, спречавања корупције.

Циљеви Коморе

Члан 2.

Циљеви Коморе су:

 • Подизање свести о значају јавних набавки,
 • Подизање свести о унапређењу унапређивања позиције лица која обављају

            делатност у области јавних набавки,

 • Подизање свести о значају едукације и сарадње међу установама, правним и

            физичким лицима и њиховог заједничког деловања (кроз Комору),

 • Подизање свести о значају едукације лица укључених у систем јавних

            набавки,

 • Подизање свести о значају едукације Наручилаца у систему јавних набавки,
 • Подизање свести о значају едукације Понуђача у систему јавних набавки,
 • Подизање свести о значају комплексности позиције лица које обављају

            делатност у области јавних набавки,

 • Помоћ установама, правним и физичким лицима у систему јавних набавки,
 • Унапређење система јавних набавки (предлози норми и аката, заједничко  

            деловање и сл.)

 • Унапређење методологије за отклањање недостатака у систему јавних

            набавки,

 • Унапређење транспарентности и одговорности у поступцима јавних набавки,
 • Креирање адекватних услова за спровођење поступка јавних набавки;
 • Унапређење квалитета рада и знања наручилаца, понуђача и лица која

            обављају делатност у систему јавних набавки,

 • Предочавање специфичног положаја појединих установа у      области

            јавних набавки,

 • Предочавање специфичног положаја појединих установа у области јавних

            набавки

 • Стварање услова за већу конкурентност,
 • Организација едукације (саветовања, семинари, обуке, округли столови,

            радионице),

 • Унапређење међународне сарадње у области јавних набавки,
 • Учешће на међународним пројектима,
 • Стручно образовање и усавршавање чланова Коморе;
 • Заједничко промотивно представљање наручилаца, понуђача и чланова

            Коморе,

 • Цивилна контрола јавности и трошења јавних средстава,
 • Усклађивање правних прописа у поступцима јавних набавки са

            законодавством ЕУ,

 • Примена позитивне праксе и искуства међународних наручилаца,
 • Унапређење система јавно-приватног партнерства,
 • Унапређење антикорупцијског деловања,
 • Правна заштита и константна едикација свих чланова Коморе.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Комора нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу и законодавни оквир, као и добру праксу у области дефинисаној циљевима Коморе;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, пре свих образовним установама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области дефинисаној циљевима Коморе;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на област дефинисану циљевима Коморе;

4) наступа у међународним пројектима;

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве облашћу која је дефинисана циљевима Коморе.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Коморе је: Комора јавних набавки Србије „.

Назив Коморе на страном језику је: “ Public Procurement Chamber of Serbia„.

Комора има седиште у Београду, Кумодрашка 170.

Комора своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Коморе може бити свако правно и физичко лице које прихвата циљеве Коморе и Статут и потпише пријаву за учлањење и исту преда Управном одбору Коморе.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Комора уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Коморе.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Коморе има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Коморе;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Коморе;

3) бира и буде биран у органе Коморе;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Коморе.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Коморе;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Коморе;

3) плаћа чланарину (лично или преко правног лица у ком обавља делатност);

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Коморе су Надзорни одбор, Скупштина, Управни одбор, Председник, Извршни одбор, Директор и Секретар. Функцију заступника врши Председник Коморе, а у његовом одсуству Директор Коморе, односно председник Управног одбора.

Скупштина Коморе

Члан 9.

Скупштина је највиши орган Коморе и чине је чланови преко својих представника изабраних на непосредним изборима на нивоу регионалних одбора, тако да сваки регион даје    једног представника у Скупштини.

Председници регионалних одбора су чланови Скупштине по функцији. Изборе за Скупштину расписује председник Коморе најраније 90 (деведесет) дана, а најкасније 45 (четрдесетпет) дана пре истека мандата постојећем сазиву Скупштине

Број чланова сваког регионалног одбора и број чланова Скупштине који се бира, утврђује и јавно објављује Стручно-административна служба Коморе, са стањем на дан расписивања избора за чланове Скупштине.

Члан Коморе може бити лице које обавља или је обављало делатност у области јавних набавки или прибави други доказ да је потенцијални професионалац у јавним набавкама или јавно приватном партнерству (студент који се бави предметном проблематиком, техничко лице, директор, секретар или шеф рачуноводства установе који је члан комисије у поступцима јавних набавки и сл.). Управни одбор може одбити пријаву за чланство у Комори.

Скупштина се може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне половине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање три четвртине чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

Предуслов за доношење одлука од стране Скупштине јесте присуство најмање три четвртине чланова Скупштине (представника региона). У случају немогућности присуства половине чланова Скупштине, након два позива Управног одбора на одржавање Скупштине, све ингеренције за доношење одлука Скупштине прелазе на Управни одбор.

Скупштина доноси:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Коморе;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада Коморе;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Коморе, као и за све одлуке из претходног става, неопходно је присуство три четвртине чланова и гласова чланова Скупштине.

Скупштина из својих редова бира Председника Коморе и Директора Коморе.

Место и време одржавања дефинише Председник Скупштине Коморе.

Председник Скупштине Kоморе је носилац функције Председника Коморе.

У случају немогућности одазива предвиђеног броја чланова предметну одлуку доноси Управног одбора.

             У случају да се не одазове три четвртине чланова Скупштине после другог позива Управног одбора – Управни одбор доноси одлуке из ингеренција Скупштине.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Коморе, који се стара о спровођењу циљева Коморе који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има 5 чланова. Управни одбор бира Председника Управног одбора.

Два члана управног одбора предлаже, бира и може опозвати у сваком тренутку (и изабрати нове) „Удружење наручилаца Србије за унапређење образовања – Институт за јавни менаџмент“, односно његов прави наследник или правно лице на које je „Удружење наручилаца Србије за унапређење образовања – Институт за јавни менаџмент“ пренело право избора у Управни одбор Коморе, једног члана предлаже, бира и може опозвати у сваком тренутку (и изабрати нове) Председник Коморе, а два члана предлаже, бира и опозива Скупштина Коморе.

Мандат чланова Управног одбора је неограничен и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор бира председника и заменика председника Коморе.

Управни одбор доноси све одлуке које су у ингеренцији Скупштине, осим ако се не покрене иницијатива супротна томе, за који је потребно присуство три четртине чланова Скупштине и јавно гласање о опозиву.

Члан 11.

Председник Коморе заступа Комору у домаћој и међународној сарадњи и јавном иступању и закључивању споразума и уговора о сарадњи, у складу са визијом и мисијом Коморе, као и у складу са одукама Скупштине и Управног одбора Коморе и предлаже једног члана Управног одбора.

Председник Управног одбора заступа Комора у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника Коморе – Директор Коморе, је овлашћен  да, у одсуству председника управног одбора, односно по овлашћењу, заступа Комору и потписује сва финансијска и новчана документа у име Коморе.

Директор Коморе бива изабран од стране Управног одбора и одговоран је за правне и економске елементе пословања Коморе.

Сектретар Коморе се брине о правним адпектима деловања Коморе и у одсуству Директора Коморе представља Комору.

Управни одбор именује Директора Коморе који може да заступа Комору у складу са одлуком Председника Управног одбора.

Управни одбор

Члан 12.

Управни одбор:

       1) руководи радом Коморе између седница Скупштине и доноси одлуке ради остваривања  

           циљева Коморе;

2) организује редовно обављање делатности Коморе;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Коморе и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Коморе за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Коморе;

8) Доноси све одлуке из ингеренција Скупштине у складу са чланом 9. овог Статута.

             Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.               

              Накнада за обављање послова Регионалних координатора Коморе, као и чланова радних тела биће уређена посебним актима.

Надзорни одбор

Члан 13.

             Надзорни одбор контролише пословање Коморе и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

               Надзорни одбор има непаран број чланова које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани. Мандат чланова Надзорног одбора ће бити аутоматски продужен уколико не буде оржана седница Скупштине у дефинисаном периоду.

              Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

              Накнада за обављање послова Регионалних координатора Коморе, као и чланова радних тела биће уређена посебним актима.

Извршни одбор

Члан 14.

              Извршни одбор представља извршно тело Коморе. Чине га представници округа и секторских делатности (општинске управе, установе образовања и васпитања, јавна и комунална предузећа, понуђачи, републички и органи локалних самоуправа), као и регионални координатори у складу са унитрашњом организацијом Коморе.

              Накнада за обављање послова Регионалних координатора Коморе, као и чланова радних тела биће уређена посебним актима.

              Извршни одбор бира Скупштина на предлог Управног одбора.

Остваривање јавности рада

Члан 15.

Рад Коморе је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Коморе, непосредно или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Коморе подносе се члановима на седници скупштине Коморе.

Члан 16.

Ради остварења својих циљева Комора успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Комора може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни одбор.

Комора може изабрати партнетско правно лице у домену организације стручних скупова, едукација, обука, консултација, издаваштва, правну заштиту, додатно академско и струковно образовање и других делатности.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 17.

Комора прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Комора може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања.

Одговорност за обавезе Коморе

Члан 18.

За своје обавезе Комора одговара целокупном својом имовином.

Чланови Коморе и органа Коморе могу лично одговарати за обавезе Коморе само у случају “пробијања правне личности”.

Коришћење имовине Коморе

Члан 19.

Имовина Коморе може да се користи једино и само за остваривање његових статутарних циљева.

Имовина Коморе не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа Коморе, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

                                                Престанак рада Коморе

Члан 20.

Комора престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Коморе, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином Коморе у случају престанка Коморе

                                                            Члан 20.

У случају престанка рада, имовина Коморе пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 22.

Комора има печат кружног облика на којем је исписано: Комора јавних  набавки Србије, Београд

Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

                                                           Члан 24.

            Овај статут ступа на снагу 8 дана од даном његовог усвајања на скупштини Коморе.

                                                                                   Председавајући скупштине Коморе

                                                                                              Проф.др Марко Шпилер