Statut

Statut Komore javnih nabavki

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni glasnik RS«, br.51/09, 99/2011, 44/2018 i dr zakon ), na osnivačkoj skupštini Komore održanoj dana 08.02.2019. u Beogradu, usvojen je

STATUT
KOMORE JAVNIH NABAVKI SRBIJE

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.
„Komora javnih nabavki Srbije“ (u daljem tekstu: Komora) je stalno, slobodno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti javnih nabavki, edukacije – posebno u i saradnji sa ustanovama obrazovanja, sprečavanja korupcije.

Ciljevi Komore
Član 2.
Ciljevi Komore su:
• Podizanje svesti o značaju javnih nabavki,
• Podizanje svesti o unapređenju unapređivanja pozicije lica koja obavljaju
delatnost u oblasti javnih nabavki,
• Podizanje svesti o značaju edukacije i saradnje među ustanovama, pravnim i
fizičkim licima i njihovog zajedničkog delovanja (kroz Komoru),
• Podizanje svesti o značaju edukacije lica uključenih u sistem javnih
nabavki,
• Podizanje svesti o značaju edukacije Naručilaca u sistemu javnih nabavki,
• Podizanje svesti o značaju edukacije Ponuđača u sistemu javnih nabavki,
• Podizanje svesti o značaju kompleksnosti pozicije lica koje obavljaju
delatnost u oblasti javnih nabavki,
• Pomoć ustanovama, pravnim i fizičkim licima u sistemu javnih nabavki,
• Unapređenje sistema javnih nabavki (predlozi normi i akata, zajedničko
delovanje i sl.)
• Unapređenje metodologije za otklanjanje nedostataka u sistemu javnih
nabavki,
• Unapređenje transparentnosti i odgovornosti u postupcima javnih nabavki,
• Kreiranje adekvatnih uslova za sprovođenje postupka javnih nabavki;
• Unapređenje kvaliteta rada i znanja naručilaca, ponuđača i lica koja
obavljaju delatnost u sistemu javnih nabavki,
• Predočavanje specifičnog položaja pojedinih ustanova u oblasti
javnih nabavki,
• Predočavanje specifičnog položaja pojedinih ustanova u oblasti javnih
nabavki
• Stvaranje uslova za veću konkurentnost,
• Organizacija edukacije (savetovanja, seminari, obuke, okrugli stolovi,
radionice),
• Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti javnih nabavki,
• Učešće na međunarodnim projektima,
• Stručno obrazovanje i usavršavanje članova Komore;
• Zajedničko promotivno predstavljanje naručilaca, ponuđača i članova
Komore,
• Civilna kontrola javnosti i trošenja javnih sredstava,
• Usklađivanje pravnih propisa u postupcima javnih nabavki sa
zakonodavstvom EU,
• Primena pozitivne prakse i iskustva međunarodnih naručilaca,
• Unapređenje sistema javno-privatnog partnerstva,
• Unapređenje antikorupcijskog delovanja,
• Pravna zaštita i konstantna edikacija svih članova Komore.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Komora naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu i zakonodavni okvir, kao i dobru praksu u oblasti definisanoj ciljevima Komore;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, pre svih obrazovnim ustanovama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti definisanoj ciljevima Komore;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na oblast definisanu ciljevima Komore;
4) nastupa u međunarodnim projektima;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave oblašću koja je definisana ciljevima Komore.
Naziv i sedište

Član 4.
Naziv Komore je: “ Komora javnih nabavki Srbije „.
Naziv Komore na stranom jeziku je: “ Public Procurement Chamber of Serbia“.
Komora ima sedište u Beogradu, Kumodraška 170.
Komora svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.
Član Komore može biti svako pravno i fizičko lice koje prihvata ciljeve Komore i Statut i potpiše prijavu za učlanjenje i istu preda Upravnom odboru Komore.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Komora uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Komore.
Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 7.
Član Komore ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Komore;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Komore;
3) bira i bude biran u organe Komore;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Komore.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Komore;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Komore;
3) plaća članarinu (lično ili preko pravnog lica u kom obavlja delatnost);
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
Unutrašnja organizacija

Član 8.
Organi Komore su Nadzorni odbor, Skupština, Upravni odbor, Predsednik, Izvršni odbor, Direktor i Sekretar. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Komore, a u njegovom odsustvu Direktor Komore, odnosno predsednik Upravnog odbora.
Skupština Komore

Član 9.
Skupština je najviši organ Komore i čine je članovi preko svojih predstavnika izabranih na neposrednim izborima na nivou regionalnih odbora, tako da svaki region daje jednog predstavnika u Skupštini.
Predsednici regionalnih odbora su članovi Skupštine po funkciji. Izbore za Skupštinu raspisuje predsednik Komore najranije 90 (devedeset) dana, a najkasnije 45 (četrdesetpet) dana pre isteka mandata postojećem sazivu Skupštine
Broj članova svakog regionalnog odbora i broj članova Skupštine koji se bira, utvrđuje i javno objavljuje Stručno-administrativna služba Komore, sa stanjem na dan raspisivanja izbora za članove Skupštine.
Član Komore može biti lice koje obavlja ili je obavljalo delatnost u oblasti javnih nabavki ili pribavi drugi dokaz da je potencijalni profesionalac u javnim nabavkama ili javno privatnom partnerstvu (student koji se bavi predmetnom problematikom, tehničko lice, direktor, sekretar ili šef računovodstva ustanove koji je član komisije u postupcima javnih nabavki i sl.). Upravni odbor može odbiti prijavu za članstvo u Komori.
Skupština se može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne polovine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje tri četvrtine članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Preduslov za donošenje odluka od strane Skupštine jeste prisustvo najmanje tri četvrtine članova Skupštine (predstavnika regiona). U slučaju nemogućnosti prisustva polovine članova Skupštine, nakon dva poziva Upravnog odbora na održavanje Skupštine, sve ingerencije za donošenje odluka Skupštine prelaze na Upravni odbor.
Skupština donosi:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Komore;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Komore;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Komore, kao i za sve odluke iz prethodnog stava, neophodno je prisustvo tri četvrtine članova i glasova članova Skupštine.
Skupština iz svojih redova bira Predsednika Komore i Direktora Komore.
Mesto i vreme održavanja definiše Predsednik Skupštine Komore.
Predsednik Skupštine Komore je nosilac funkcije Predsednika Komore.
U slučaju nemogućnosti odaziva predviđenog broja članova predmetnu odluku donosi Upravnog odbora.
U slučaju da se ne odazove tri četvrtine članova Skupštine posle drugog poziva Upravnog odbora – Upravni odbor donosi odluke iz ingerencija Skupštine.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Komore, koji se stara o sprovođenju ciljeva Komore koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 5 članova. Upravni odbor bira Predsednika Upravnog odbora.
Dva člana upravnog odbora predlaže, bira i može opozvati u svakom trenutku (i izabrati nove) „Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – Institut za javni menadžment“, odnosno njegov pravi naslednik ili pravno lice na koje je „Udruženje naručilaca Srbije za unapređenje obrazovanja – Institut za javni menadžment“ prenelo pravo izbora u Upravni odbor Komore, jednog člana predlaže, bira i može opozvati u svakom trenutku (i izabrati nove) Predsednik Komore, a dva člana predlaže, bira i opoziva Skupština Komore.
Mandat članova Upravnog odbora je neograničen i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor bira predsednika i zamenika predsednika Komore.
Upravni odbor donosi sve odluke koje su u ingerenciji Skupštine, osim ako se ne pokrene inicijativa suprotna tome, za koji je potrebno prisustvo tri četrtine članova Skupštine i javno glasanje o opozivu.

Član 11.
Predsednik Komore zastupa Komoru u domaćoj i međunarodnoj saradnji i javnom istupanju i zaključivanju sporazuma i ugovora o saradnji, u skladu sa vizijom i misijom Komore, kao i u skladu sa odukama Skupštine i Upravnog odbora Komore i predlaže jednog člana Upravnog odbora.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Komora u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika Komore – Direktor Komore, je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, odnosno po ovlašćenju, zastupa Komoru i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Komore.
Direktor Komore biva izabran od strane Upravnog odbora i odgovoran je za pravne i ekonomske elemente poslovanja Komore.
Sektretar Komore se brine o pravnim adpektima delovanja Komore i u odsustvu Direktora Komore predstavlja Komoru.
Upravni odbor imenuje Direktora Komore koji može da zastupa Komoru u skladu sa odlukom Predsednika Upravnog odbora.
Upravni odbor

Član 12.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Komore između sednica Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja
ciljeva Komore;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Komore;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Komore i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Komore za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Komore;
8) Donosi sve odluke iz ingerencija Skupštine u skladu sa članom 9. ovog Statuta.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
Naknada za obavljanje poslova Regionalnih koordinatora Komore, kao i članova radnih tela biće uređena posebnim aktima.
Nadzorni odbor

Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše poslovanje Komore i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima neparan broj članova koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Mandat članova Nadzornog odbora će biti automatski produžen ukoliko ne bude oržana sednica Skupštine u definisanom periodu.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Naknada za obavljanje poslova Regionalnih koordinatora Komore, kao i članova radnih tela biće uređena posebnim aktima.

Izvršni odbor
Član 14.
Izvršni odbor predstavlja izvršno telo Komore. Čine ga predstavnici okruga i sektorskih delatnosti (opštinske uprave, ustanove obrazovanja i vaspitanja, javna i komunalna preduzeća, ponuđači, republički i organi lokalnih samouprava), kao i regionalni koordinatori u skladu sa unitrašnjom organizacijom Komore.
Naknada za obavljanje poslova Regionalnih koordinatora Komore, kao i članova radnih tela biće uređena posebnim aktima.
Izvršni odbor bira Skupština na predlog Upravnog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 15.
Rad Komore je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Komore, neposredno ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Komore podnose se članovima na sednici skupštine Komore.

Član 16.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Komora uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Komora može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Komora može izabrati partnetsko pravno lice u domenu organizacije stručnih skupova, edukacija, obuka, konsultacija, izdavaštva, pravnu zaštitu, dodatno akademsko i strukovno obrazovanje i drugih delatnosti.
Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 17.
Komora pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Komora može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja.

Odgovornost za obaveze Komore
Član 18.
Za svoje obaveze Komora odgovara celokupnom svojom imovinom.
Članovi Komore i organa Komore mogu lično odgovarati za obaveze Komore samo u slučaju “probijanja pravne ličnosti”.

Korišćenje imovine Komore
Član 19.
Imovina Komore može da se koristi jedino i samo za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva.
Imovina Komore ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa Komore, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Prestanak rada Komore
Član 20.
Komora prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Komore, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Komore u slučaju prestanka Komore
Član 21.
U slučaju prestanka rada, imovina Komore preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata
Član 22.
Komora ima pečat kružnog oblika na kojem je ispisano: Komora javnih nabavki Srbije, Beograd

Član 23.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
Član 24. Ovaj statut stupa na snagu 8 dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Komore. Predsedavajući skupštine Komore Prof.dr Marko Špiler